Ten fragment programu służy do wyznaczania wstępnych parametrów kół zębatych, dla nowych przekładni. W szczególności dobiera zestaw ilości zębów kół do założonych przełożeń na wszystkich biegach. W ten sposób znacznie upraszcza początkową fazę projektowania przekładni. Dobór zestawów ilości zębów kół, dla złożonej przekładni, stanowi nie lada wyzwanie, gdyż ilość możliwych kombinacji jest olbrzymia. Dzięki temu modułowi, aby rozpocząć obliczenia przekładni użytkownik musi tylko zdefiniować jej strukturę i wskazać przełożenia jakie chce uzyskać na poszczególnych biegach.

Jeśli w module 'Przekładnia' zostanie wpisana nowa nazwa przekładni wówczas, po zdefiniowaniu struktury, program przechodzi do etapu 'Wyznaczenie parametrów kół'. Jeżeli program działa na istniejącej przekładni, to etap ten nie jest aktywny (nie można z niego skorzystać ale jest zaznaczony jako zrealizowany).

W przypadku obliczeń nowej przekładni istnieje również możliwość pominięcia etapu 'Wyznaczenie parametrów kół'. Wystarczy, że w okienku dialogowym pokazanym poniżej zostanie zaznaczone pole 'Pomiń wyznaczanie parametrów...' i wówczas dane kół pobierane są z szablonu (są identyczne dla każdego koła). Dane te można zmodyfikować w kolejnym etapie programu 'Modyfikacja parametrów kół' lub pozwolić na zmiany parametrów w procesie optymalizacji. W przypadku zaznaczenia tego pola, przycisk Wyznacz parametry kół nie jest aktywny i użytkownik może tylko skorzystać z przycisku Anuluj lub Zatwierdź.Jeśli pole 'Pomiń wyznaczanie parametrów...' nie jest zaznaczone, to wprowadzając żądane przełożenia dla każdego biegu, dokładność ich wyznaczania, zakres zmienności ilości zębów kół oraz maksymalną ilość oczekiwanych zestawów kół, zapewniających żądane przełożenia, można uruchomić poszukiwania zestawów kół, korzystając z przycisku Wyznacz parametry kół.Uruchomienie tego przycisku rozpoczyna poszukiwanie zestawów kół zębatych spełniających wymagane przełożenia dla wszystkich biegów. Operacja ta może być długotrwała w przypadku dużej dokładności i dużej ilości kół zębatych. Na ekranie pojawia się komunikat jak pokazano poniżej. Należy czekać do zakończenia obliczeń.Zniknięcie komunikatu sygnalizuje zakończenie obliczeń. Uaktywnia się przycisk Wyniki, udostępniający znalezione rozwiązania. Jeśli program nie znalazł żadnego rozwiązania, to wyświetlany jest odpowiedni komunikat z propozycją ponownego uruchomienia obliczeń. W polu 'Uzyskane przełożenie' widoczne jest najlepsze rozwiązanie, dla aktualnie wybranego biegu.Naciśnięcie przycisku Wyniki powoduje wyświetlenie okienka z uzyskanymi zestawami kół, wartościami przełożeń dla poszczególnych biegów oraz wartościami kryterium oceny każdego zestawu. Najlepsze rozwiązanie oznaczone jest kolorem zielonym a numer wiersza w którym się znajduje wyświetlany jest na dole w polu edycyjnym 'Min w wierszu'.Kliknięcie w element dowolnego wiersza, innego niż ten w którym znajduje się najlepsze rozwiązanie, powoduje zaznaczenie tego wiersza na niebiesko a na dole okienka w polu 'Wybrano zestaw' wpisywany jest numer tego wiersza. Program przyjmuje, po zatwierdzeniu przyciskiem Zatwierdź, że użytkownik wybrał do dalszych obliczeń właśnie to rozwiązanie. Okienko dialogowe 'Wybór zestawu kół' jest skalowalne czyli można zmieniać jego rozmiar. Można również skorzystać z pasków przewijania aby zobaczyć wartości pozostałych, w danym momencie niewidocznych parametrów.W okienku dialogowym 'Wyznaczenie parametrów kół' znajdują się również dwa dodatkowe pola: 'moduł m' oraz 'kąt zarysu alfa0'. Parametry te można wybrać lub wpisać w dowolnym momencie przed zamknięciem okienka. Obydwa parametry, wraz z wygenerowanym zestawem ilości zębów kół, są wykorzystane do modyfikacji danych z szablonu oraz pozwalają wstępnie dobrać między innymi: średnicę głów 'da', średnicę stóp 'df', średnicę piasty wieńca 'di_z', średnicę zewnętrzną piasty koła 'di_w' i średnicę wewnętrzną piasty koła 'd_o', dla poszczególnych kół. Dzięki temu nie ma konieczności modyfikacji parametrów kół w kolejnym etapie, po to aby program bez problemów rozpoczął optymalizację (nie ma komunikatów, że wzajemny relacje średnic są niewłaściwie).