Ostatnie okienko dialogowe 'Wyniki optymalizacji' służy do prezentacji bieżących wyników obliczeń. W lewym górnym rogu widoczne są pola zawierające nazwy: pliku danych (dane) oraz pliku wynikowego (wyniki). Na górze okienka umieszczono informację o aktualnie działającej procedurze optymalizacji (metoda_opt), numerze kroku, w danej chwili najlepszego rozwiązania (krok_r_opt), ilości zmiennych decyzyjnych (zm_dec) oraz ilości ograniczeń nieliniowych (ogr_niel) i liniowych (ogr_lin). Poniżej pokazano wartości początkowe parametrów kryteriów (pocz_wart_par) oraz wartości parametrów kryteriów (wart_par), kryteriów cząstkowych (kryt_cz), wag (waga) wartości normujących (wart_n) i kryteriów unormowanych  (kryt_un), dla aktualnie najlepszego rozwiązania.Po wciśnięciu przycisku Uruchom rozpoczynają się obliczenia optymalizacyjne.Na dole okienka umieszczone są pola zawierające aktualną wykonaną ilość kroków obliczeń (krok_obliczeń), prędkość przetwarzania wyrażoną ilością kroków na sekundę (krok/s), zadaną ilość wznowień (ilość wznow.), bieżącą ilość wznowień (wznowienie) oraz wartości kryteriów globalnych: aktualna (KG_aktualne), początkowa (KG_początkowa) i z całości obliczeń (KG).

W lewym, dolnym rogu okienka dialogowego 'Wyniki optymalizacji' znajduje się opcja Wykres, która pozwala na uruchomienie dodatkowego okienka prezentującego zmienność kryteriów optymalizacji w funkcji ilości kroków optymalnych. Na wykresie znajdują się przebiegi wszystkich kryteriów cząstkowych wybranych w etapie Kryteria cząstkowe oraz kryterium globalne. Skala osi X jest zmieniana dynamiczne w zależności od aktualnej ilości rozwiązań optymalnych.Okienko 'Wykres' może przyjmować dowolne rozmiary i położenie na ekranie oraz w każdej chwili może być wyłączone. Włączenie tego okienka nieznacznie spowalnia szybkość obliczeń. Okienko może być wielokrotnie włączane i wyłączane podczas obliczeń.Przycisk Zatrzymaj powoduje zatrzymanie obliczeń i uaktywnienie przycisków Wyniki i Uruchom a sam zmienia opis na Projekt. Jeśli po naciśnięciu przycisku Zatrzymaj program wykonuje nadal obliczenia, należy chwilę poczekać, aż program będzie próbował przejść do kolejnego wznowienia lub zmiany procedury optymalizacji i wówczas się zatrzyma. W tym czasie przycisk Zatrzymaj zmienia opis na Czekaj. Wybranie przycisku Projekt pozwala na przejście do okienka dialogowego Stan projektu oraz zamknięcie okienka z wykresem, jeśli było wcześniej otwarte. Użycie przycisku Wyniki otwiera plik tekstowy z aktualnymi wynikami obliczeń optymalizacyjnych.Przycisk Uruchom wznawia obliczenia o ile nie została przekroczona dopuszczalna, maksymalna ilość kroków obliczeń. Wyniki poszczególnych obliczeń optymalizacyjnych (pliki) są dostępne w folderze, wybranym wcześniej w okienku Wybór folderu, pliku....