Na rysunku przedstawiono okienko dialogowe pozwalające na wybór kryteriów cząstkowych optymalizacji oraz na wybranie lub wprowadzenie wartości dodatkowych parametrów (wagi oraz wartości normujące), służących do wyznaczenia udziału tych kryteriów w kryterium globalnym. Można wybrać zestaw kryteriów, wagi oraz wartości normujące poszczególne kryteria cząstkowe. Wybór danego kryterium odbywa się poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w kolumnie Zestaw.Poprzez zaznaczenie opcji Cały zestaw, wybiera się pełny zestaw kryteriów.Wagi kryteriów najlepiej dobierać tak, aby dla określonego zestawu kryteriów sumowały się do wartości '1'. Dla identycznych współczynników wagowych, wybranego zestawu kryteriów, wartości normujące powinny zapewniać podobny wpływ poszczególnych kryteriów cząstkowych na wartość kryterium globalnego.

Kryteria cząstkowe mogą być dowolnie ze sobą kojarzone. W przypadku braku określonego kryterium cząstkowego w zestawie wybranych kryteriów, jego współczynnik wagowy jest zerowany podczas obliczeń, niezależnie od aktualnej wartości w okienku 'Parametry kryteriów cząstkowych'. Zestaw kryteriów cząstkowych może być zarówno zmodyfikowany jak i rozbudowany, w zależności od potrzeb użytkowników.

Przycisk Anuluj powoduje powrót do okienka dialogowego Stan projektu, przy czym zmienione dane odnośnie kryteriów cząstkowych nie zostaną zaakceptowane. Przycisk Zatwierdź akceptuje zestaw kryteriów wraz z ich parametrami i powoduje przejście programu do okienka dialogowego Stan projektu.Kryteria cząstkowe można podzielić na 4 grupy:

- kryteria geometryczne (K1 , K2 , K3),

- kryteria masowe (K4 , K5),

- kryteria wytrzymałościowe (K6 , K7 , K8),

- kryterium eksploatacyjne (K9,K10,K11),


Wybrane kryteria cząstkowe zostały sformułowane jak pokazano poniżej:


- odwrotność minimalnego czołowego stopnia pokrycia εα dla p par kół:

- maksymalny współczynnik kształtu zęba yF dla k kół:- odwrotność wartości bezwzględnej minimalnej grubości zęba u wierzchołka Sα, dla k kół:


- całkowita masa kół:


- całkowity moment bezwładności kół:


- zapas wytrzymałości stopy zęba:


gdzie:   σFdop  - dopuszczalna zmęczeniowa wytrzymałość stopy zęba

  σFmax - maksymalne naprężenie stopy zęba


- zapas wytrzymałości kontaktowej powierzchni zęba:gdzie:   σhpk - naprężenie dopuszczalne boku zęba

  σhk  - obliczeniowe naprężenie boku zęba


- równomierność wytężeń materiałów kół:

gdzie:   σ1 - odchylenie standardowe różnicy    0.85*σFdop-σFmax

 σ2 - odchylenie standardowe różnicy    0.85*σhpk-σhk


- minimalna względna grubość filmu olejowego dla p par kół:

W 5 charakterystycznych punktach pary zębatej wyznacza się minimalną względną (odniesioną do parametru chropowatości Ra) grubość warstwy smarowej λj. Następnie oblicza się zastępczą grubość warstwy smarowej λz, ważoną wagami uj:

n - numer biegu, n=1,b

i  - numer pary zębatej, i=1,p

Kryterium K9 wyraża się wzorem:


a kryterium globalne zapisano zależnością:


               


gdzie:

b

-

ilość biegów,

p  

-

ilość par kół,

k  

-

ilość kół,

no

-

wskaźnik niespełnienia ograniczeń, no przyjmuje wartości 0 lub 1,

lo

-

ilość ograniczeń funkcyjnych (równościowych i nierównościowych),

m

-

ilość kryteriów

wj  

-

współczynnik wagowy kryterium cząstkowego j,

Knj

-

wartość normująca kryterium cząstkowe j.